Zasady rekrutacji na studia stacjonarne

Przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacji na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2022/2023 na kierunki realizowane w Filii w Jeleniej Górze

Zasady ubiegania się o dodatkowe punkty rekrutacyjne Kandydatów z niepełnosprawnością oraz Kandydatów będących pełnymi sierotami

Na podstawie Uchwały R.0000.32.2021 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2022/2023 oraz Uchwały NR r R.0000.31.2021 z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie zasad postępowania w stosunku do kandydatów ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością, w procesie rekrutacji na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
1. Kandydaci z niepełnosprawnością posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą na swój pisemny wniosek złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie nie późniejszym niż ustalenie pierwszych progów punktowych kwalifikujących kandydatów do złożenia dokumentów, ubiegać się o przyznanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych. Punkty te są przyznawane w zależności od stopnia niepełnosprawności i wynoszą odpowiednio:
 stopień niepełnosprawności  studia I stopnia  studia II stopnia
 znaczny  40 pkt.  25% max liczby punktów
 umiarkowany  25 pkt.  15% max liczby punktów
 lekki  10 pkt.  10% max liczby punktów

2. Kandydaci będący pełnymi sierotami mogą na swój pisemny wniosek, złożony do właściwej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie nie późniejszym niż ustalenie pierwszych progów punktowych kwalifikujących kandydatów do złożenia dokumentów, ubiegać się o 40 dodatkowych punktów rekrutacyjnych, w przypadku ubiegania się o przyjęcie na pierwszy stopień studiów, oraz 20% max liczby punktów możliwych do osiągnięcia w przypadku ubiegania się przyjęcie na drugi stopień studiów.

Podpisane wnioski w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, należy składać za pośrednictwem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów – IRK – przesyłając je w formie skanu.

Podstawa prawna:
•    http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2021/32.pdf
•    http://www.ue.wroc.pl/p/dla_pracownikow/uchwaly_senatu_2021/31.pdf
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem