O Filii

Misja Filii

W badaniach naukowych i kształceniu ekonomistów na rzecz gospodarki i regionów wzbijamy się ponad przeciętność

Wizja Filii

Chcąc sprostać rosnącej konkurencji Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Filia w Jeleniej Górze winna konsekwentnie realizować misję, uwzględniać oczekiwania studentów i pozostałych interesariuszy, umacniać pozycję jednostki wiodącej na tle pozostałych uczestników sektora szkolnictwa wyższego w regionie, zarówno jeśli chodzi o potencjał naukowy, jak i sposoby, metody i efekty realizacji procesu dydaktycznego

certyfikat

Historia Filii rozpoczęła się w 1959 r. od utworzenia w Jeleniej Górze Punktu Konsultacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1969-1982 funkcjonowała w Jeleniej Górze Filia Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu, a od 1974 roku Filia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. W 1982 ro-ku Filia została przekształcona w Zamiejscowy Wydział Gospodarki Miejskiej i Usług, który w 1991 roku zmienił nazwę na Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki, a 8 marca 2012 roku na Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki. Sejm RP w dniu 18 marca 2008 roku przyjął Ustawę o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008 r.

Obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu tworzą trzy Wydziały: Ekonomii i Finansów, Zarządzania, Wydział Inżynierii Produkcji oraz Filia w Jeleniej Górze

W roku akademickim 2018/2019 roku Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki obchodził 50 lecie swojego istnienia.


Działalność naukowa Wydziału

Decyzją Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dnia 27 kwietnia 1992 roku Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Uwzględniając potencjał naukowy Wydziału, wymagane kryteria prawne oraz potrzebę dalszego rozwoju Rada Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) dnia 27 stycznia 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z wnioskiem o uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Na mocy decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 18 grudnia 2006 roku Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki (obecnie Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki) w Jeleniej Górze otrzymał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego otwiera możliwość prze-prowadzania na Wydziale EZiT w Jeleniej Górze przewodów habilitacyjnych oraz przygotowywania wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora przez Prezydenta RP. Jest to bardzo duży sukces naukowy Wydziału, ponieważ uzyskanie uprawnienia do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych wymagało spełnienia wielu kryteriów formalno-prawnych oraz merytorycznych w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych. Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze jest jedynym w Polsce za-miejscowym wydziałem wyższej uczelni posiadającym pełne uprawnienia akademickie. Sukcesy naukowe Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki są ważne także dla Jeleniej Góry i jej mieszkańców, ponieważ wzrasta ranga miasta jako ważnego ośrodka akademickiego, w którym można zrealizować pełny proces edukacyjny oraz zdobywać stopnie i tytuły naukowe.

W okresie 22 lat od daty uzyskania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki przeprowadzono 118 przewodów doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk ekonomicznych. Stopień ten, poza pracownikami Wydziału, otrzymało 42 doktorantów spoza Wydziału, w tym 4 zagranicznych. Od 2006 roku Rada Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki nadała 10 stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Na Wydziale EZiT pracuje obecnie 198 osób, w tym 94 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych z tytułem naukowym profesora, stopniem doktora habilitowanego oraz doktora i tytułem zawodowym magistra.

Wydział ma szczególne osiągnięcia, w skali krajowej i międzynarodowej, w takich dziedzinach badań, jak:

Efektem prowadzonych badań są publikacje książkowe, artykuły naukowe i referaty. O wysokim poziomie naukowym dorobku pracowników Wydziału świadczą wyniki oceny parametrycznej za lata 1997-2000, 2001-2004 oraz 2005-2009, na podstawie których Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki otrzymał kategorię 1 (najwyższą) według klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W nowej ocenie parametrycznej za lata 2009-2012 Wydział otrzymał wysoką kategorię A, plasując się wśród najlepszych Wydziałów uczelni ekonomicznych w Polsce.

Działalność dydaktyczna Wydziału

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie oraz studia podyplomowe.

Kształcenie w ramach jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich zostało zakończone w roku akademickim 2010/2011.

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, a studia drugiego stopnia to trwające 4 semestry studia magisterskie kończące się uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach studiów trzeciego stopnia – doktoranckich, trwających osiem semestrów, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki od roku akademickiego 2007/2008 prowadzi niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii, a od roku akademickiego 2012/2013 również stacjonarne studia doktoranckie w zakresie ekonomii. Pro-gram oferowanych studiów doktoranckich uwzględnia aktualne tendencje rozwojowe w nauce ekonomii oraz praktyce biznesu, zmiany zachodzące w otoczeniu polskiej gospodarki, koncentruje się na ich wyjaśnianiu i analizie wewnętrznych czynników dostosowawczych we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego.

Studia doktoranckie w Filii w Jeleniej Górze umożliwiają również:

Akredytacje

Potwierdzeniem dbałości o jakość kształcenia są uzyskane przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Polska Komisja Akredytacyjna jest jedynym, obejmującym cały obszar szkolnictwa wyższego, ustawowym organem działającym na rzecz oceny jakości kształcenia, którego opinie i uchwały mają moc prawną, co oznacza, że bez jej pozytywnej opinii nie może funkcjonować żadna szkoła wyższa.

Aktualnie Polska Komisja Akredytacyjna oceniła kierunki:

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem