Współpraca międzynarodowa

acc

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Kontynuując tradycje Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze, Filia w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, korzystając z transgranicznej lokalizacji współpracuje w wymiarze dydaktycznym i naukowym z uczelniami z Euroregionu Nysa. 

Akademickie Centrum Koordynacyjne w Euroregionie Nysa

Główną inicjatywą, w której uczestniczy jeleniogórska Filia jest udział w pracach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa (ERN) z siedzibą w Libercu. Inicjatywa ta powstała w roku 1991 r., a jej celem jest koordynowanie kształcenia wyższego, działalność naukowo-badawcza pracowników uczelni znajdujących się na czesko-niemiecko-polskim transgranicznym obszarze Euroregionu Nysa. ACC jest organizatorem lub współorganizatorem wielu seminariów i warsztatów tematycznych. Od 1995 roku w ramach ACC co pół roku wydawane są zeszyty prac naukowych „Vědecka Pojednani – Wissenschaftliche Abhandlungen – Prace Naukowe”, w których publikowane są recenzowane artykuły naukowe.

W Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy z Akademickim Centrum Koordynacyjnym Szkół Wyższych Euroregionu Nysa (ACC) pełni dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW. Przy realizacji bieżących zadań pełnomocnik współpracuje z dr Sabiną Zarembą-Warnke.  

czlonkowie_acc_2020_(2)

Członkami ACC są od 1991 r:

W dniu 21 listopada 2019 r. w poczet członków ACC przyjęto Berufsakademie Sachsen z siedzibą w Bautzen. Jest to ostatnia uczelnia obszaru Euroregionu Nysa, która nie była członkiem ACC. Uroczystość przyjęcia nowego członka ACC odbyła się w Filii UEW w Jeleniej Górze.   

acc_21.11.2019_(1)

certyfikat8_acc_nowy_czlonek_berufsakademie_sachsen

Od 1 stycznia 2018 r. funkcję Prezydenta Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w kadencji 2018-2020 powierzono obecnej Dziekan Filii dr hab. Elżbiecie Sobczak, prof. UEW. Jest to funkcja społeczna obejmowana kolejno przez reprezentantów poszczególnych krajów członkowskich zrzeszonych w ACC.  

e._sobczak_powolanie_prezydent_acc_2017-2020_31_10_2017-2

W roku akademickim 2019/2020 współpraca międzynarodowa w ramach ACC dotyczyła organizacji wspólnych przedsięwzięć badawczych i promocyjnych, wydawania zeszytów ACC JOURNAL oraz organizacji konferencji naukowych. Działalność ACC skierowana jest na wspieranie europejskiej edukacji akademickiej w duchu Deklaracji Bolońskiej oraz na koordynowanie międzynarodowej mobilności naukowej i badawczej w ramach Euroregionu Nysa.

W roku akademickim 2019/2020 odbyły się 4 spotkania robocze koordynatorów ACC.

Dnia 25.11.2020 r. odbyło się spotkanie rektorów i koordynatorów ACC zrzeszonych w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego w Euroregionie Nysa. Podsumowano wspólne inicjatywy naukowo-dydaktyczne prowadzone w kadencji 2018-2020. Szeroko dyskutowano możliwości dalszej współpracy oraz możliwości doskonalenia programów kształcenia, w ich regionalnym wymiarze. 

przekazanie_prezydencji_acc_2020a

ACC JOURNAL

W ramach działalności ACC Uniwersytet Techniczny w Libercu wydaje czasopismo ACC JOURNAL indeksowane w bazach Index Copernicus oraz ErihPlus. Czasopismo jest współwydawane i współfinansowane przez Hochschule Zittau/Görlitz w Zittau, Internationales Hochschulinstitut Zittau w Zittau oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze. Roczna składka finansująca wydawanie czasopisma wynosi 650 euro. Daje to pracownikom naszej Uczelni możliwość bezpłatnego publikowania artykułów, co jest istotnym udogodnieniem w świetle nowych zasad rozliczania publikacji pracowników naukowych. W każdym roku wydawane są 3 zeszyty z zakresu nauk przyrodniczych i inżynierskich, nauk społeczno-ekonomicznych oraz nauk humanistycznych. Zeszyty wychodzą regularnie, a ich egzemplarze przekazywane są do Biblioteki Filii.

acc_journal

Członkami Rady Redakcyjnej czasopisma z polskiej strony są: dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW, dr hab. Grażyna Węgrzyn, prof. UEW oraz dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW.  

KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców Szkół Wyższych Euroregionu NYSA jest cyklicznym wydarzeniem naukowym o charakterze międzynarodowym. Corocznie organizatorem jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Filia w Jeleniej Górze, w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego Szkół Wyższych w Euroregionie Nysa. Do 2019 roku odbyło się trzynaście edycji. W 2020 r. ze względu na pandemię konferencja została odwołana.

W konferencji biorą udział studenci i doktoranci ze szkół wyższych Euroregionu Nysa a językiem obrad jest język angielski.

Corocznie międzynarodowe jury przyznaje nagrody za najlepsze referaty w grupie studentów i w grupie doktorantów. Szczególny nacisk kładziony jest na innowacyjność prowadzonych badań naukowych.

Efektem konferencji jest anglojęzyczny, referowany zeszyt zawierający teksty wygłoszonych referatów.

W trakcie Konferencji uczestnicy dokonają wymiany doświadczeń naukowych, prezentacji referatów i projektów badawczych dotyczących zarówno ich indywidualnych zamierzeń naukowych jak i działalności poszczególnych kół naukowych oraz zespołów doktoranckich na poszczególnych uczelniach. Atutem konferencji jest także jej interdyscyplinarny charakter.

Organizacja konferencji jest efektem umiędzynarodowienia działalności naukowej w ramach Akademickiego Centrum Koordynacyjnego Szkół Wyższych w Euroregionie Nysa. 

Nagroda Euroregionu Nysa dla Młodych Naukowców

Corocznie w ramach współpracy z Euroregionem Nysa przyznawana jest nagroda za osiągnięcia naukowe studentów uczelni działających na obszarze ERN. Nagrodę przyznaje Euroregion Nysa, a fundowana przez uczelnie.

Kolejna Gala wręczenia nagród organizowana przez Euroregion Nysa odbyła się 22 listopada 2019 r. w Zdrojowym Teatrze Animacji w Jeleniej Górze. W kategorii Młodzi Naukowcy ERN Akademickie Centrum Koordynacyjne Euroregionu Nysa przyznało w tym roku dwie nagrody.

Pierwszą nagrodę otrzymały Gabriela Prokopová (Wydział Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu) i Tereza Horáková (Wydział Ekonomii Uniwersytetu Technicznego w Libercu) za projekt „Zarządzanie zasobami ludzkimi w MŚP”

Drugą nagrodę otrzymała Klaudia Russek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze) za projekt „Badanie dostępności atrakcji turystycznych w Karkonoszach dla osób niepełnosprawnych”. 

teatr_animacji_nagrody_22.11.2019_ogolne teatr_animacji_nagrody_22.11.2019_russek

Nagrody wręczyła dr hab. Elżbieta Sobczak, prof. UEW – Prezydent ACC, Dziekan Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

W uroczystości wzięli udział również dr Helena Nuemannova – koordynator ACC, Technicka univerzita Liberec, Tobias Schlüter – Koordynator ACC Hochschule Zittau/Görlitz oraz dr hab. Robert Kurek, prof. UEW – Prodziekan Filii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz dr hab. Piotr Gryszel, prof. UEW – koordynator ACC, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Wspólna promocja Uczelni zrzeszonych w ACC

Dnia 9 stycznia 2020 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbył się Dzień Informacyjny dla uczniów szkół średnich. Wydarzenie, w ramach promocji studiowania na obszarze Euroregionu Nysa, zorganizowała Hochschule Zittau/Görlitz. W ramach współpracy swoje stanowiska informacyjne zaprezentowały:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze (UEW),

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem