Aktualności


Informacja w sprawie składania wniosków o stypendia socjalne na semestr letni 2019/2020


PROGI PUNKTOWE

Informujemy, że:

1) Pan Rektor rozdysponował środki na stypendia doktoranckie i projakościowe.
Decyzje, zostaną wysłane pocztą, za potwierdzeniem odbioru, na adresy podane we wnioskach.

2) Doktorancka Komisja Stypendialna rozpatrzyła wnioski o stypendia socjalne, specjalne, rektora i zapomogi. Prosimy o potwierdzenie odbioru, wysłanych drogą elektroniczną decyzji.
Kody aktywacyjne, przesłane zostaną na Państwa uczelniane skrzynki mailowe. Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz.

Informacja w sprawie składania wniosków o stypendia

Od 25 października 2019 r. można już rejestrować w systemie USOSweb wnioski o stypendia socjalne, Rektora, dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogi.
Sesja zostanie zamknięta w dniu 11 listopada 2019 r. o godzinie 23.59.
Wydrukowane i podpisane wnioski, będą zbierane w terminie od 28 października 2019 r. (poniedziałek) do 12 listopada 2019 r. (wtorek), z wyjątkiem dni 1-3 i 9-11 listopada 2019 r.
Przed złożeniem wniosku, prosimy sprawdzić poprawność wszystkich danych. W razie ewentualnych wątpliwości, proszę w pierwszej kolejności wyjaśnić sprawę w Dziekanacie Filii, (pok. 55A, budynek A).


Stypendia dla najlepszych doktorantów 2018/2019 - progi punktowe

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Komunikatem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
Stypendia dla najlepszych doktorantów zostały przekazane do przelewu, dlatego proszeni są Państwo o pilne dostarczenie do dziekanatu załącznika nr 10.
Informacja o progach punktowych oraz kwotach stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/2019


Stypendia dla najlepszych doktorantów - wytyczne oraz progi punktowe

Prosimy o zapoznanie się z Komunikatem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

UWAGA! Warunkiem wypłacenia stypendium jest odbiór decyzji i dostarczenie załącznika nr 10
Decyzje będą wydawane w dniach 29 XI - 8 XII 2017 r.


Wnioski stypendialne na rok akademicki 2017/2018

Wnioski o pomoc materialną na rok akademicki 2017/2018 będą zbierane w dniach 1 - 20 X 2017 r.

System USOSweb będzie czynny w dniach 28 IX - 19 X 2017 r. W kolejnych miesiącach zgodnie z obowiązującymi: Regulaminem i Zasadami przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.


Stypendia doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Nauki prof. dra hab. Jerzego Niemczyka w zakresie określenia wysokości stypendium projakościowego przyjęto, iż Doktoranci I, II, III, IV roku studiów, którzy składali wnioski o przyznanie stypendium z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, otrzymują stypendium zróżnicowane w zależności od liczby punktów:

  1. Od 15,0 do 20,99 pkt - 800 zł miesięcznie
  2. Od 21,0 pkt. do 39,99 pkt - 900 zł miesięcznie
  3. Od 40,0 pkt. do 49,99 pkt - 1000 zł miesięcznie
  4. Od 50,0 pkt. do 59,99 pkt - 1100 zł miesięcznie
  5. powyżej 60 pkt - 1200 zł miesięcznie

Poniżej podana jest minimalna liczba punktów rankingowych, którą należało uzyskać, aby zostać zakwalifikowanym do grupy najlepszych Doktorantów na poszczególnych latach studiów:

Decyzje zostaną wysłane za pośrednictwem poczty na podane we wnioskach adresy.


Stypendium projakościowe

Szanowni Doktoranci,

Informujemy, że wnioski o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych wraz z wymaganym kwestionariuszem osiągnięć, oświadczeniem o koncie bankowym oraz danymi kontaktowymi należy składać w Dziekanacie (p.59) od 9 marca do 24 marca 2017 roku.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu warunkiem przyznania stypendium z dotacji projakościowej jest:

Osiągnięcia wpisane do Kwestionariusza należy potwierdzić kserokopią dyplomu lub zaświadczenia, kserokopią programu konferencji (dla referatów) lub kserokopią pierwszej strony oraz spisu treści w przypadku publikacji.


Składanie wniosków dotyczących stypendiów Ministra powinno odbyć się do 20.09.2016

Wszystkich zainteresowanych stypendiami doktorantów prosimy o zapoznanie się z z Zarządzeniem Nr 50/2016 .

Wszystkie dodatkowe informacje są dostępne tutaj.

Programy stypendialne i konkursy grantowe

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wykaz programów stypendialnych i konkursów grantowych, w których o środki na prowadzenie badań naukowych mogą ubiegać się doktoranci. Na stronie MNiSW znajdują się oferty dla doktorantów z największych instytucji naukowych w Polsce: od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, do Polskiej Akademii Nauk i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej http://www.nauka.gov.pl/strumienie-finansowania-dla-doktorantow/

Stypendia dla najlepszych doktorantów - wytyczne oraz progi punktowe

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Komunikatem Odwoławczej Komisji Stypendialnej.


Uzupełniony skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Uprzejmie informujemy, że uzupełniono skład Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów o przedstawicieli naszego Wydziału (ZR nr 63/2015 z 27.10.2015 r.). Komisja została powołana do dnia 30 września 2016 roku.


STYPENDIUM REKTORA

STYPENDIA PROJAKOŚCIOWE

Składanie wniosków o stypendia projakościowe w 2016 roku w Dziekanacie do 21 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu warunkiem przyznania stypendium z dotacji projakościowej jest:
a) złożenie przez doktoranta Wniosku o stypendium projakościowe,
b) udokumentowanie wymaganych osiągnięć we właściwym Kwestionariuszu osiągnięć doktoranta,
c) zaliczenie do grupy 30% najlepszych doktorantów na poszczególnych wydziałach i latach studiów na podstawie postępowania rankingowego przeprowadzonego na potrzeby przyznania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej, a dokonanego przez komisję stypendialną.

STYPENDIUM MINISTRA

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ukazała się informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków ubiegania się i przyznawania stypendium ministra, w tym okresy studiów i osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków oraz aktywny formularz wniosku znajdują się na stronie Ministerstwa oraz w zakładce dla Doktorantów: Stypendia Ministra.


KREDYT DLA DOKTORANTÓW

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem