Ogłoszenia dla studentów

Procedura składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2020/2021

http://www.ue.wroc.pl/uczelnia/7050/aktualnosci.html


Dokumentacja związana z przebiegiem praktyk zawodowych – 2 rok studia stacjonarne I stopnia 

https://jg.ue.wroc.pl/index.php?id=6084&v=1&h=3c009c9e5143d703#.X2MM8GgzZPZ

Zapisy na zajęcia językowe i WF

https://jg.ue.wroc.pl/aktualnosci/6082/zapisy_na_zajecia_jezykowe_i_wf.html#.X2H_HWgzZPZ

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021


Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2020/2021

Zarządzenie Rektora UEW nr 120a/2020 w sprawie trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021


Informacja w sprawie możliwości odbioru dyplomów ukończenia studiów


Konkurs na stypendium Prezydenta Wrocławia

http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/22121/studencie_zglos_sie_po_stypendium.html#.XvcJ8ygzZPY

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu Filii od 8 czerwca 2020 r.

 • w dniach poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30 (praca w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikacji e-mail oraz Teams)
 • w tych dniach i godzinach możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerami telefonu 75 75 38 294, 75 75 38 249, 75 75 38 205
 • w okresie od 11.06.2020 do 14.06.2020 Dziekanat Filii jest nieczynny
http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html

Dyplomowanie w trybie zdalnym


Uwaga studenci składający prace dyplomowe w roku akademickim 2019/2020 - zmiana szablonu strony tytułowej (22.05.2020)

w związku z procesem dyplomowania odbywającym się w trybie zdalnym zmianie uległ szablon strony tytułowej.
Osoby które pobrały szablon strony tytułowej przed 22 maja 2020 r. proszone są o jego aktualizację.

Nowe wzory szablonów:

Zarządzenie Rektora - w sprawie zaliczeń przedmiotów i egzaminów

Zarządzenie nr 65/2020 Rektora UEW z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zaliczeń przedmiotów, egzaminów i egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2020 roku


Komunikat Dziekana Filii - praktyki zawodowe

Komunikat nr 9/2020 Dziekana Filii z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych studentów studiów I stopnia w roku akademickim 2019/2020

Ważność legitymacji studenckich

Zgodnie z Art. 63 pkt. 3 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmieniającym ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Spotkanie informacyjne dla studentów w sprawie dyplomowania

Szanowni Studenci,
informujemy, że 8 maja 2020 r. odbędą się spotkania z Dziekanem i Prodziekanem Filii w sprawie przebiegu procesu dyplomowania w roku akademickim 2019/2020.

Omówione zostaną szczegóły dotyczące:
 • terminów składania prac,
 • terminów i formy egzaminów dyplomowych,
 • sposobu rozliczenia z biblioteką,
 • rekrutacji na drugi stopień studiów,
 • okoliczności powodujących skreślenie z listy studentów.

Spotkania odbędą się w aplikacji Teams 8 maja 2020 r. (piątek):
godz. 10:00 - 2 rok II stopień studia stacjonarne
godz. 12:00 - 3 rok I stopień studia stacjonarne
godz. 16:30 - 2 rok II stopień studia niestacjonarne
godz. 17:30 - 3 rok I stopień studia niestacjonarne

Kody do grup zostaną przesłane w późniejszym terminie, na uczelniany adres e-mail - przez system USOSweb.

Terminy składania prac dyplomowych i egzaminów dyplomowych znajdują się w zakładce "Studenci"


dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Zapisy na seminaria dyplomowe

Szanowni Państwo
w zakładce Studenci/Seminaria dyplomowe rozpoczynające się od roku 2020/2021 znajduje się:
 • wykaz promotorów
 • zakresy tematyczne seminariów dyplomowych
 • szczegółowy harmonogram zapisów, uwzględniający średnie ocen studentów

Zakończono zapisy na specjalności rozpoczynajace się w roku akademickim 2020/2021

http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/5546/specjalnosci_2020.html

Działalność Biblioteki Filii w czasie pandemii

Zwrot książek w czasie pandemii:
Od 4 maja 2020 r. zwrot książek do Biblioteki Filii jest możliwy przez wrzutnię znajdującą się wewnątrz budynku przy wejściu głównym od ul. Nowowiejskiej, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Studenci przystępujący do egzaminu dyplomowego zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z Biblioteką Filii.
Zasoby elektroniczne:
 • Dostęp do baz danych z komputerów domowych dla pracowników, doktorantów i studentów UE możliwy jest przez serwer PROXY. Instrukcja rejestracji usługi proxy tutaj.
 • Dostęp do książek na platformie Ibuk Libra można uzyskać za pomocą kodu PIN. W tej sprawie należy wysłać maila na adres: libra@ue.wroc.pl. Platforma IBUK Libra oferuje: dostęp do pełnych tekstów książek i czasopism w wersji elektronicznej. Poradnik do pobrania w linku.

Utworzyliśmy nową zakładkę - Konkursy dla studentów, doktorantów i absolwentów

http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/5994/konkursy_dla_studentow_doktorantow_i_absolwentow.html

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu Filii od 14 kwietnia 2020 r.

 • w dniach poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30 (praca w trybie zdalnym z wykorzystaniem komunikacji e-mail oraz Teams)
 • w środy - dyżur pracownika Dziekanatu w godzinach od 9:00-14:00, pod numerami telefonu 75 75 38 294, 75 75 38 249, 75 75 38 205

http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html


Komunikat Rektora nr 8/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie opłat za studia

Szanowni Studenci,

w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2 w naszym kraju i prawdopodobnym pogorszeniem się sytuacji materialnej części z Państwa lub Państwa rodzin informuję, że Uczelnia postanowiła odraczać terminy opłat za studia, bądź też rozkładać je na raty, na każdy indywidualny wniosek studenta kierowany do Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia. Wszelkie formalności w tej sprawie będą rozpatrywane elektronicznie, tzn. należy przysłać skan lub zdjęcie podpisanego wniosku i skan dokumentu (lub jego zdjęcie) potwierdzającego utratę lub zmniejszenie dochodu.


Informacja w sprawie decyzji stypendialnych na semestr letni 2019/2020

Informujemy, że Rektor podpisał decyzje, dotyczące stypendiów socjalnych na semestr letni 2019/2020. Prosimy o pilne potwierdzenie odbioru decyzji w systemie USOSweb. Kody aktywacyjne, przesłane zostały na Państwa uczelniane skrzynki mailowe. Mogą znajdować się w folderze SPAM/Kosz. Naliczenie stypendiów do wypłaty planowane jest w przyszłym tygodniu, czyli po 6 kwietnia 2020 r.

Warunkiem wypłaty stypendium będzie odebranie decyzji w systemie USOSweb.


Zapisy na specjalności

1. Zapisy na specjalności dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia odbywają się przez system USOSweb według następującego harmonogramu:
 • Etap pierwszy zapisów, w którym student określa dwie preferowane specjalności, trwa od dnia 19.04.2020 r. godz. 8:00 do dnia 22.04.2020 r. godz. 15:00.
 • Etap drugi zapisów, w którym student dokonuje zapisu na jedną z oferowanych specjalności trwa od dnia 23.04.2020 r. godz. 8:00 do dnia 25.05.2020 r. godz. 15:00
2. Ostateczne listy grup specjalnościowych zostaną ogłoszone do dnia 29 kwietnia 2020 r.

3. Studenci powracający z urlopów, wznawiający studia i powtarzający semestr powracają na dotychczasowe specjalności. W przypadku braku specjalności zobowiązani są do ponownego wyboru specjalności i uzupełnienia różnic programowych wyznaczonych przez Dziekana Filii zgodnie z Uczelnianym Regulaminem Studiów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Oferowane są następujące specjalności

a) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 2, studia I stopnia w ramach kierunku Ekonomia:

 • Ekonomia biznesu i doradztwo gospodarcze (EBiDG),
 • Lider sektora publicznego (LSP),
 • Rachunkowość i doradztwo finansowe (RiDF),
b) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 2, studia I stopnia w ramach kierunku Zarządzanie:
 • Logistyka międzynarodowa (LM) ,
 • Menedżer jakości i środowiska (MJiŚ),
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (ZZL).
c) na studiach stacjonarnych rok 2, studia I stopnia w ramach kierunku Turystyka:
 • Nowoczesny biznes turystyczny (NBT),
 • Marketing regionów turystycznych (MRT).
d) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 1, studia II stopnia w ramach kierunku Ekonomia biznesu i finanse:
 • Ekonomia menedżerska i doradztwo gospodarcze (EMiDG),
 • Gospodarka samorządowa (GOS),
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarujących (RiFPG),
e) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych rok 1, studia II stopnia w ramach kierunku Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce:
 • Menedżer logistyki i łańcucha dostaw (MLiŁD),
 • Menedżer procesów (MP),
 • Menedżer marketingu (MM),
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym (ZKI)

Prezentacje specjalności

Informujemy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 2 roku I stopnia oraz 1 roku II stopnia, że prezentacje specjalności oferowanych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Filii w Jeleniej Górze odbędą się podczas zajęć dydaktycznych realizowanych zgodnie z harmonogramem studiów, w poniżej ustalonych terminach:

Studia I stopnia

Kierunek Forma studiów Data / godzina
Ekonomia Studia stacjonarne 15.04.2020 r. godz. 9:45
Studia niestacjonarne 18.04.2020 r. godz. 13:45

Zarządzanie

Studia stacjonarne

15.04.2020 r. godz. 8:00

Studia niestacjonarne

18.04.2020 r. godz. 13:45

Turystyka

Studia stacjonarne

15.04.2020 r. godz. 11:30


Studia II stopnia

Kierunek Forma studiów Data / godzina

Ekonomia biznesu i finanse

Studia stacjonarne

15.04.2020 r. godz. 13:15

Studia niestacjonarne 18.04.2020 r. godz. 8:00

Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce

Studia stacjonarne

15.04.2020 r. godz. 8:45

Studia niestacjonarne

18.04.2020 r. godz. 8:00

Oferta wspierająca zdalną naukę - Informacja Parlamentu Studentów RP

https://psrp.org.pl/oferta-orange-dla-uczniow-studentow-i-nauczycieli/


Zawieszenie możliwości składania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich

Z dniem 26 marca 2020 r. zawiesza się możliwość składania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Filii w Jeleniej Górze do dnia 31 maja 2020 r.:

 1. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia,
 2. dla osób wnioskujących o wznowienie studiów na dzień obrony.

Biblioteka - zdalny dostęp do baz dla studentów i doktorantów

W związku z zagrożeniem epidemicznym i brakiem możliwości korzystania z elektronicznych zasobów biblioteki na terenie kampusu, oferujemy (do odwołania) dostęp do tych zasobów przez serwer PROXY. Więcej informacji na stronie domowej w zakładce Zasoby - Zdalny dostęp PROXY.
http://www.bg.ue.wroc.pl/zasoby/15111/zdalny_dostep_proxy.html
osoba do kontaktu:
Beata Chrapczyńska e-mail: beata.chrapczynska@ue.wroc.pl tel.: 71 36 80 968

Zapraszamy do korzystania!


Zapomogi dla studentów i doktorantów związane ze stanem zagrożenia epidemicznego

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o zapomogę z tytułu utraty przez studenta/doktoranta lub członka jego rodziny źródła dochodu, spowodowanej ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców, związanymi z sytuacją zagrożenia epidemicznego. Warunkiem koniecznym przyznania zapomogi, będzie dostarczenie zaświadczenia z zakładu pracy o utracie źródła dochodu.

Prosimy także o zapoznanie się z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-dla-uczelni-o-mozliwosci-wsparcia-studentow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego

Wnioski o zapomogi proszę rejestrować w systemie USOSweb, a następnie wydrukowane i podpisane, wraz z zaświadczeniem oraz wypełnionym zał. nr 5 należy zeskanować i przesłać na adres anna.geca@ue.wroc.pl. Oryginały dokumentów proszę przesłać drogą pocztową, za potwierdzeniem odbioru.


Zajęcia w trybie zdalnym - nowe zasady

 1. Student, któremu ograniczenia techniczne uniemożliwiają udział w zajęciach prowadzonych w trybie zdalnym, powinien zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia najpóźniej do 29 marca 2020 r. Prowadzący zobligowany jest do niezwłocznego ustalenia innych warunków rozliczenia jego pracy w ramach danego przedmiotu, pozwalających na osiągnięcie przez uczestnika zakładanych efektów uczenia się.
 2. Prowadzący zajęcia może zmienić sposób zaliczenia przedmiotu w przypadku braku możliwości organizacji zaliczeń w trybie kontaktu bezpośredniego. Prowadzący powiadamia studentów o wprowadzeniu innej formy zaliczenia, nie później niż 2 tygodnie przed terminem zaliczenia.
 3. Konsultacje i seminaria mogą odbywać się przy wykorzystaniu uczelnianej skrzynki e-mail jako podstawowej formy komunikacji.

Wykorzystanie Aplikacji Microsoft Teams do tworzenia grup studenckich i projektowych

Studenci mogą skorzystać z modułu Microsoft Teams do tworzenia własnych zespołów ułatwiających komunikację zdalną poza zespołami tworzonymi w Teams przez nauczycieli akademickich. W tym celu można skorzystać z instrukcji przygotowanej dla prowadzących zajęcia.
http://www.ue.wroc.pl/p/e-learning/msteams_prowadzacy.pdf


Wsparcie informatyczne dla studentów i doktorantów

Studenci mogą uzyskać wsparcie informatyczne w zakresie obsługi aplikacji Teams i w innych kwestiach związanych z kształceniem w trybie zdalnym. Pracownicy Sekcji Utrzymania i Rozwoju Sieci Filii (Informatycy) pracują od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00 oraz pełnią dyżur telefoniczny i e-mail. Kontakt: Krzysztof Malec (tel. 75 75 38 461, tel. kom. 694 951 925, krzysztof.malec@ue.wroc.pl), Dariusz Łuczko (tel. 75 75 38 201, tel. kom. 694 945 932, dariusz.luczko@ue.wroc.pl), Artur Szymański (tel. 75 75 38 356, artur.szymanski@ue.wroc.pl).


Informacja o składaniu wniosków o stypendia socjalne dla studentów i doktorantów na semestr letni 2019/2020

Informujemy, że za zgodą Pana Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia termin zbierania wniosków o stypendia socjalne zostaje przedłużony dla wszystkich studentów i doktorantów do dnia 21 marca 2020 r. (sobota). Wnioski można rejestrować w systemie USOSweb do północy 20 marca 2020 r. (piątek).

Zarejestrowany wniosek oraz oświadczenie o dochodach należy wydrukować, podpisać, a następnie zeskanować i wraz z innymi dokumentami, również zeskanowanymi, wysłać na adres anna.geca@ue.wroc.pl . W temacie proszę wpisać "wniosek o stypendium w sem. letnim". Oryginały dokumentów proszę dostarczyć za pośrednictwem poczty.

Termin 21 marca 2020 r. jest terminem ostatecznym i nie będzie przedłużany.


Uwaga! Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania kampus Filii jest niedostępny dla studentów i doktorantów.

 1. Studenci i doktoranci nie mogą przebywać w budynkach na terenie kampusu Filii.
 2. Dziekanat Filii jest dostępny wyłącznie w trybie zdalnym. Możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy: http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html
 3. Biblioteka Filii, w tym czytelnia i wypożyczalnia są nieczynne.
 4. Punkt gastronomiczny "Ekonomiczna Pomarańcza" jest nieczynny.
 5. Zawiesza się korzystanie z sali gimnastycznej i siłowni Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Filii.

Wznowienie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia

Od dnia 18 marca 2020 r. (środa) wznawiane są zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym na na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Automatyczne przedłużenie ważności elektronicznych legitymacji studenckich

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności (podstawa prawna: Rozporządzenie MNiSW z dnia 12.03.2020. Dz.U. z 2020 r. poz.420).

Zmiana organizacji pracy Dziekanatu Filii od 16 marca 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, Dziekanat Filii jest dostępny wyłącznie w trybie zdalnym, do odwołania. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: http://www.jg.ue.wroc.pl/studenci/4540/dziekanat_filii.html


Zmiana organizacji pracy Biblioteki Filii od 16 marca 2020 r.

W związku z sytuacją epidemiologiczną do odwołania:

 1. Strefa Wolnego Dostępu i Czytelnia w Bibliotece Filii są zamknięte.
 2. Wypożyczalnia w Bibliotece Filii jest nieczynna

Prezentacje Prodziekana Filii - dra hab. Roberta Kurka, prof. UEW (z zajęć "Vademecum")

4.10.2019

Prezentacje Prodziekana Filii - dra hab. Roberta Kurka, prof. UEW (z dni adaptacyjnych)

1.10.2019
2.10.2019


ZAJĘCIA z Wychowania Fizycznego

Całosemestralne zwolnienie lekarskie musi być dostarczone do Sekretariatu Studiów WF do końca drugiego tygodnia semestru. Zwolnienie otrzymane w trakcie semestru należy dostarczyć w ciągu tygodnia od chwili, gdy stan zdrowia studenta na to pozwala. W sprawie zwolnień lekarskich każdorazowo proszę o kontakt z dr. M. Kotarbą.

Regulamin Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem